top of page

News & Events

Public·11 members

Qarmon Stul __TOP__Azərbaycanın görkəmli musiqiçisi, aranjimançı, virtuoz qarmon və akkordeon ifaçısı Ənvər Sadıqov 30 aprel 1966-cı ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Ənvər erkən yaşlarından musiqiyə böyük həvəs göstərir, evdə fortepiano və qarmon çalmağa başlayır. 1978-ci ildə O "Bakı Fəhləsi" mədəniyyət evində "Azərbaycan qarmonu" sinfinə daxil olur, orada müəllimi Tağı Tağıyevdən qarmonun sirrlərini mənimsəyir, Azərbaycan xalq musiqisini, muğamlarını, rəqs və bəstəkar əsərlərini öyrənərək dərs alır. 1979-cu ildən başlayaraq, artıq bir çox özfəaliyyət musiqi kollektivlərində qarmon ifaçısı kimi fəaliyyət göstərir, solist, konsertmeystr kimi Azərbaycanın bir çox bölgələrində konsert proqramları ilə çıxış edir.
Qarmon StulƏnvər Sadıqov 1983-cü ildə 254 nömrəli orta məktəbi bitirdikdən sonra Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına klubda "Azərbaycan qarmonu" dərnəyinin rəhbəri kimi fəaliyyətə başlayır. 1984-86 cı illəri hərbi xidmətdə keçirir. Qayıtdıqdan sonra yenə də həmin klubda müəllim kimi çalışır və musiqiyə 2 il fasilə verdiyinə baxmayaraq yenə də musiqiçi və aranjimançı kimi öz fəaliyyətini davam etdirir.


Ənvər Sadıqov 2001-cı ildə Azərbaycan Demokratik Tələbə Gənclər Təşkilatının "Zirvə Mükafatı"na, 2006-cı ildə "Bakılı" Beynəxalq Mədəniyyət Cəmiyyətinin "HUMAY" mükafatına layiq görülmüşdür. 1999-cu ildən etibarən onun "Take Five", "2000-2010 seçmələri'", "2010-2015 seçmələri" və Təəssürat konserti kimi bir neçə albomları[2][3], 1997, 2003, 2004, 2005 və 2008-ci illərdə Take Five, Tanqo, Güllərim, Libertanqo və Vals kimi klipləri işıq üzü görüb. Bütün yaradıcılıq illəri ərzində Ənvər Azərbaycan qarmonunda özünəməxsus ifa tərzini, musiqidə özünün yeni dəsti-xəttini yaratmışdır.


Təhsilinin davamı olaraq Ənvər Sadıqov 2006-cı ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Musiqi fakültəsinə daxil olur, oranı bitirdikdən sonra 2015-2017-ci illərdə Azərbaycan Milli Konservatoriyasının xalq çalğı alətləri fakültəsində təhsilini davam etdirir və magistr dərəcəsini alır. 2017-ci ildən konservatoriyada müəllim vəzifəsində çalışır, 2019-cu ildən konservatoriyanın İnstrumental-muğam" kafedrasında Azərbaycan qarmonu aləti üzrə ixtisas-muğam fənnindən baş müəllim kimi dərs deyir.


2001-ci ildən başlayaraq Ənvər, hələ lap gənc yaşlarından arzusunda olduğu yeni azərbaycan qarmonunun üzərində eksperimentlər apararaq çalışır və nəhayət 2007-ci ildə "ReneveR" adlı üç oktavalı və yeni registrli qarmonun yaranmasına nail olur. Alət 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikası Müəllif Hüquqları Agentliyi tərəfindən təsdiqlənmiş, 2018-ci ildə isə Azərbaycan Respublikası Əqli Mülkiyyət Agentliyində ixtira kimi qeydiyyatdan keçərək patentləşdirilmişdir. Bu yeni qarmon səs diapazonunun geniş olduğundan əlavə, həm də daha bir səs registrinin olmasına görə Azərbaycan qarmon ifaçılığı üçün yeni imkanlar yaratmış və gənc ifaçilar arasında geniş yayılmaqdadır. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page